Nuorten päihteidenkäyttö on ajankohtainen ja vakava aihe, joka puhuttaa niin nuoria, heidän vanhempiaan ja muuta yhteiskuntaa. Päihteiden käyttö voidaan mieltää nuorten keskuudessa yleiseksi osaksi nuoren elämää, mutta sen seuraukset voivat olla vakavia ja pitkäaikaisia.

Syitä nuorten päihteiden käytölle on monia. Yksi niistä voi olla halu kuulua porukkaan ja olla osana yhteisöä, jossa päihteet ja niiden käyttö on isossa roolissa. Toisille päihteet voivat tarjota pakotien todellisuudesta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nuoret saattavat paeta päihteiden avulla omia mielenterveydellisiä ongelmiaan. Lisäksi nuoret voivat kokeilla päihteitä uteliaisuuden tai ryhmäpaineen takia, jos esimerkiksi nuoren kaverit painostavat niitä kokeilemaan.

Kuten alussa mainittiin, päihteiden käyttö nuorena voi johtaa vakaviin seurauksiin tulevaisuudessa. Alkoholi- ja huumeongelmat muunmuassa heikentävät nuoren terveyttä, aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ylipäätään vaikeuksia koulussa. Lisäksi päihteiden käyttö vaikuttavaa nuoren tulevaisuuteen huomattavasti, koska ne voivat saada nuorelle aikaan sosiaalisia ongelmia.

Päihteiden käyttö ja niihin turvautuminen aiheuttaa nuorille usein häpeää ja siitä puhuminen on tärkeää. Sillä voidaan vaikuttaa siihen, että nuoret hakisivat mahdollisesti pienemmällä kynnyksellä apua ongelmiinsa. Päihteiden käyttö voi olla nuorten keskuudessa vaiettu puheenaihe ja siitä puhumiseen liittyy usein pelkoa siitä, miten muut reagoivat.

Esimerkkinä häpeän tunteesta, jota nuoret kokevat, voi olla nuoren päihteidenkäytön salailu läheisiltä ja vanhemmilta. Häpeä, pelko tai epävarmuus ovat kaikki tunteita, joita nuoret saattavat kokea omasta päihteiden käytöstään. Tämä korostaa vanhempien ja nuorten välisten avoimien ja luottamuksellisten keskusteluiden tärkeyttä. On tärkeää, että vanhemmat luovat ilmapiirin, jossa nuori uskaltaa puhua päihteiden käytöstään ja sen herättämistä tuntemuksista ilman pelkoa seurauksista. Aikuisten on myös tärkeä puhua nuorille avoimesti päihteistä ja niiden haitoista sekä opettaa heille terveitä elämäntapoja ja päihteettömiä tapoja kohdata elämän mukanaan tuomia vaikeuksia. Myös luottamus on tärkeä tekijä nuorten päihteidenkäytön ehkäisyssä ja ongelmien varhaisessa tunnistamisessa. Avoin ja luottamuksellinen kommunikaatio vanhempien ja nuorten välillä voi auttaa luomaan turvallisen ilmapiirin, jossa nuoret uskaltavat keskustella päihteiden käytöstä sekä hakea apua tarvittaessa. On tärkeää korostaa, että päihteiden käyttöön liittyvissä tilanteissa on aina parempi hakea apua ja tukea kuin jäädä yksin häpeän ja pelon kanssa. Tukea tarjoavat ammattilaiset ja erilaiset tukipalvelut.

Yhteiskunnalla on myös suuri vastuu nuorten päihteidenkäytön vähentämisessä ja ennaltaehkäisyssä. Sen tulee tarjota nuorille myös päihteettömiä tapoja viettää aikaa, jotta heille ei tulisi yllykeitä käyttää päihteitä. Nuorten tukipalvelut ja päihdehuollon resurssien tulee myös olla riittävät, jotta nuorille voidaan tarjota ajoissa apua ja tukea heidän ongelmiinsa.

Nuorten päihteidenkäyttö on vakava huolenaihe, johon tulee suhtautua vakavasti ja toimia ennaltaehkäisevästi. Jokaisella nuorella on oikeus terveeseen ja turvalliseen elämään, ja meidän jokaisen tulee tehdä kaikkemme sen eteen, että nuoret saavat tarvitsemansa avun ja tuen päihteettömään elämään.